Family Factory Nederland

Netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig een handje helpen
 
1.Begrippen, doel en reikwijdte
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die Family
Factory Nederland sluit met een individu, een groep individuen of een organisatie met
betrekking tot het oprichten en/of ondersteunen van een Lokale Family Factory.
1.2 Met Overeenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de specifieke,
schriftelijk vastgelegde afspraken die Family Factory Nederland voor onbepaalde tijd
tot wederopzegging maakt met een individu, een groep individuen of een organisatie
met betrekking tot het oprichten en/of ondersteunen van een Lokale Family Factory.
Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
1.3 Met Family Factory Nederland wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op
(medewerkers van) Stichting the Family Factory, waarvan het landelijk coördinatiepunt
gevestigd is aan Lupine-Oord 6, 3991 VJ, Houten.
1.4 Met (de) Family Factory wordt verwezen naar het merk dan wel het label dat alle
activiteiten, materialen en methoden dragen die landelijk dan wel lokaal door Family
Factory Nederland dan wel door Lokale Family Factory’s worden georganiseerd dan
wel toegepast.
1.5 Met Lokale Family Factory wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op het
individu, de groep individuen of de organisatie waarmee Family Factory Nederland
afspraken maakt over het starten en/of ondersteunen van te continueren lokale
activiteiten die al dan niet onder de vlag van de Family Factory plaats vinden of zullen
plaats vinden.
1.6 Met (de) Website wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de
internetpagina www.familyfactory.nu en alle subpagina’s voor zover deze direct of
indirect en al dan niet na inloggen toegankelijk zijn vanaf de homepage.
1.7 Met (de) Lokale Subpagina wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de
subpagina van de Website die beheerd wordt door de Lokale Family Factory en die
bestaat uit een publiek informatief deel en een beveiligd administratief deel.
1.8 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn
geldig dan en slechts dan als deze schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk zijn
overeengekomen tussen Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory.

 

2 Oprichting en start

2.1 De Lokale Family Factory is opgericht zodra Family Factory Nederland alle benodigde
gegevens heeft ontvangen van de Lokale Family Factory, op basis daarvan een
Overeenkomst heeft opgesteld en deze Overeenkomst door Family Factory Nederland
en de Lokale Family Factory is ondertekend.
2.2 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht heeft de Lokale Family Factory de
beschikking over en toegang tot de Lokale Subpagina met daarop mogelijkheden om
de doelstellingen en activiteiten te omschrijven, een activiteitenkalender bij te houden,
inschrijvingen van deelnemers te ontvangen en online te communiceren met deze
deelnemers. Het publieke informatieve deel van deze Lokale Subpagina kan door
iedereen worden gevonden via de Website. Het beveiligde administratieve deel van
de Lokale Subpagina is alleen toegankelijk voor de geregistreerde teamleden van de
Lokale Family Factory en voor medewerkers van Family Factory Nederland.
2.3 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht heeft de Lokale Family Factory toegang tot
de besloten Facebook-groep van Family Factory om ervaringen en inzichten met
andere Lokale Family Factory’s uit te wisselen.
2.4 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht heeft de Lokale Family Factory toegang tot
de online Ideeënbank van Family Factory Nederland. De daarin beschikbare
materialen en methoden kunnen kosteloos door Lokale Family Factory’s geraadpleegd
en/of gebruikt worden.
2.5 Bij de oprichting van de Lokale Family Factory zijn twee of drie teamleden en hun
contactgegevens bekend. De Lokale Family Factory zal wijzigingen van teamleden
en/of hun contactgegevens doorgeven via info@familyfactory.nu. Namens Family
Factory Nederland wordt een vaste contactpersoon toegewezen aan de Lokale Family
Factory.
2.6 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht hebben de teamleden van de Lokale
Family Factory het recht om zich kosteloos aan te melden voor landelijke activiteiten
van Family Factory Nederland zoals trainingen en netwerkavonden.
2.7 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht ontvangen de teamleden van de Lokale
Family Factory periodiek per e-mail het Family Factory Netwerk Nieuws met ideeën en
tips voor Lokale Family Factory’s.
2.8 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht kunnen de teamleden via de online
Helpdesk dan wel via de toegewezen contactpersoon een beroep doen op
ondersteuning en begeleiding door medewerkers van Family Factory Nederland bij
bijvoorbeeld fondsenwerving en promotie, met een maximum zoals vermeld in de
Overeenkomst.
2.9 Zodra de Lokale Family Factory is opgericht zijn teamleden van de Lokale Family
Factory verzekerd volgens de verzekering die Family Factory Nederland heeft
afgesloten bij Reaal Schadeverzekeringen NV.
 
3 Activiteiten en verantwoording
3.1 De Lokale Family Factory onderschrijft de visie, de doelstellingen en de aanpak van
Family Factory Nederland, zoals geformuleerd op de Website.
3.2 De Lokale Family Factory formuleert haar doelstellingen via de Lokale Subpagina op de
Website en streeft ernaar om jaarlijks minimaal 5 netwerkactiviteiten onder de vlag van
de Family Factory te organiseren.
3.3 De Lokale Family Factory kondigt elke activiteit online aan via de Lokale Subpagina en
neemt elke geplande activiteit op in de online activiteitenkalender.
3.4 De Lokale Family Factory neemt jaarlijks deel aan een enquête van Family Factory
Nederland.
3.5 De Lokale Family Factory streeft ernaar om actief deel te nemen dan wel bij te dragen
aan activiteiten dan wel faciliteiten die Family Factory Nederland organiseert dan wel
ter beschikking stelt voor onderlinge kennisuitwisseling tussen Lokale Family Factory’s.
3.6 Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory beoordelen in hoeverre
teamleden vanwege hun rol bij landelijke dan wel lokale activiteiten geacht worden
om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen en zorgen in
voorkomende gevallen voor de opvolging hiervan. Bij het ontbreken van een nodig
geachte VOG informeren Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory elkaar
en nemen in goed onderling overleg passende maatregelen.
 
Vergoedingen en betaling
4.1 Door de gewaardeerde betrokkenheid en bijdragen van diverse fondsen en andere
donateurs alsmede door efficiënte uitvoering van de coördinerende werkzaamheden
kan Family Factory Nederland de financiële bijdragen van Lokale Family Factory’s tot
een minimale onkostenvergoeding beperken.
4.2 De Lokale Family Factory kan ervoor kiezen om de jaarlijkse onkostenvergoeding te
voldoen middels één jaarlijkse automatische incasso van 350 euro of middels twaalf
maandelijkse automatische incasso’s van 30 euro, dan wel een evenredig bedrag of
aantal incasso’s voor een evenredig deel van een kalenderjaar. Deze bedragen zijn
exclusief BTW.
4.3 De sponsor van de Lokale Family Factory machtigt Family Factory Nederland tot de
automatische incasso van de jaarlijkse abonnementsbijdrage door het invullen van de
benodigde gegevens op de meegestuurde doorlopende SEPA-machtiging.
Desgewenst kan voor de betaling van het abonnementsgeld gebruik gemaakt worden
van een factuur. In dat geval wordt € 10 extra in rekening gebracht.
4.4 Indien het (ook na een tweede poging) niet lukt om de jaarlijkse onkostenvergoeding
automatisch te incasseren, is Family Factory Nederland genoodzaakt om de Lokale
Family Factory een factuur te sturen voor het openstaande bedrag voor het
betreffende kalenderjaar vermeerderd met administratiekosten van 10 euro.
4.5 In overleg met Family Factory Nederland kan de Lokale Family Factory gebruik maken
van extra materialen/workshoppakketten of methoden uit de Ideeënbank op de
Website en/of van additionele ondersteuning door medewerkers van Family Factory
Nederland, waarbij – indien nodig – afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele
afzonderlijke facturering door Family Factory Nederland.
4.6 Indien de Lokale Family Factory er herhaaldelijk niet in slaagt om aan haar financiële
verplichtingen te voldoen, zal Family Factory Nederland contact op nemen met de
teamleden van de Lokale Family Factory om samen te zoeken naar een passende
oplossing.
 
Opzeggen en ontbinding
5.1 De Overeenkomst tussen Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory wordt
jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. Elk kalenderjaar loopt hierbij van 1
januari tot en met 31 december.
5.2 De Lokale Family Factory heeft het recht om de Overeenkomst met Family Factory
Nederland schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk een maand voorafgaand aan het ingaan
van een nieuw kalenderjaar.
5.3 Family Factory Nederland heeft het recht om de Overeenkomst met de Lokale Family
Factory schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het ingaan
van een nieuw kalenderjaar.
5.4 Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory zijn niet verplicht tot nakoming
van enige verplichting, indien daartoe verhinderd ten gevolge van overmacht in de zin
van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is. Tijdens overmacht worden
de verplichtingen van Family Factory Nederland dan wel van de Lokale Family Factory
opgeschort.
5.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging of ontbinding van
de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of ontbinding van de
Overeenkomst bestaan.

 

6 Intellectueel eigendom en geheimhouding

6.1 De Lokale Family Factory hanteert te allen tijde een naam die begint met Family
Factory en eindigt met de plaatsnaam waar de Lokale Family Factory actief is dan wel
een andere relevante aanduiding.
6.2 De Lokale Family Factory verwijst op en/of in alle uitingen die betrekking hebben op de
activiteiten die georganiseerd worden onder de vlag van de Family Factory naar de
Website en gebruikt indien mogelijk het logo van de Family Factory.
6.3 De Lokale Family Factory gebruikt materialen en/of methoden van Family Factory
Nederland uitsluitend tijdens de looptijd van de Overeenkomst en te allen tijde in hun
oorspronkelijke vorm en met hun oorspronkelijke inhoud inclusief verwijzingen naar en
andere uitingen van de Family Factory, Family Factory Nederland en de Website.
6.4 De Lokale Family Factory respecteert bij het organiseren van activiteiten onder de vlag
van de Family Factory en bij het gebruik van materialen en/of methoden van Family
Factory Nederland te allen tijde het intellectueel eigendom en het auteursrecht van
Family Factory Nederland en/of andere rechthebbenden.
6.5 De Lokale Family Factory heeft bij het organiseren van activiteiten onder de vlag van
de Family Factory en bij het gebruik van materialen en/of methoden van Family Factory
Nederland geen winstoogmerk of andere commerciële bedoelingen.
6.6 Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory gaan vertrouwelijk om met de
persoonlijke en andere gegevens van teamleden en deelnemers. Family Factory
Nederland en de Lokale Family Factory gebruiken de geregistreerde contactgegevens
van teamleden en deelnemers uitsluitend in het kader van de doelstellingen van Family
Factory Nederland en verstrekken deze gegevens nimmer aan derden.
6.7 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Family
Factory Nederland dan wel de Lokale Family Factory gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te
verstrekken, en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Family Factory
Nederland dan wel de Lokale Family Factory niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en ontstaat geen grond tot ontbinding van de Overeenkomst.
 
Klachten en aansprakelijkheid
7.1 De Lokale Family Factory meldt een eventuele klacht over Family Factory Nederland
binnen tien werkdagen na constatering schriftelijk aan Family Factory Nederland. Family
Factory Nederland meldt een eventuele klacht over de Lokale Family Factory binnen
tien werkdagen na constatering schriftelijk aan een geregistreerde contactpersoon van
de Lokale Family Factory.
7.2 Family Factory Nederland en de Lokale Family Factory nemen elkaars klachten serieus,
reageren zo spoedig mogelijk op elke melding met een voorstel voor afhandeling van
de klacht en streven er te allen tijde naar om in goed overleg tot een oplossing te
komen.
7.3 De Lokale Family Factory is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruiken en
toepassen van materialen, methoden, kennis en vaardigheden die onderwerp zijn of
waren van begeleiding en ondersteuning door Family Factory Nederland. Family
Factory Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van de toepassing van betreffende materialen, methoden, kennis en vaardigheden
door de Lokale Family Factory.
7.4 Family Factory Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van grove schuld of opzet van Family Factory Nederland.
Indien Family Factory Nederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van
Family Factory Nederland te verstrekken uitkering. Aansprakelijkheid van Family Factory
Nederland voor schade aan derden is uitgesloten.